MWCNU PALENGAAN

STRUKTUR PENGURUS MWCNU PALENGAAN

MUSTASYAR                
KH. Abdul Wasik Hamzah, S.Pd.I
KH. Rusdi Ghazali
KH. Zainal Arifin
KH. Muhdlar Qorib
KH. Mahfudh Abd Mughni
KH. Taufik Hasyim, M.Pd.I
KH. Abdul Mukti       
KH. Moh Tamim
KH. Abd Hannan Mawardi
KH. Muntaha Mawardi
K. Mundzir Abd Qodir
K. Abdul Quddus Azhari
KH. Mawardi, S.Ag., MM
                               
SYURIYAH                         
Rais
KH. Misbahol Munir Asy’ari, Lc

Wakil Rais
KH. Moh Qoyyim Hamzah, S.Ag
KH. M. Khoirul Wafa Wafir
K. Wasil Ahmad
KH. Ali Rahbini Abdullatif                          
K. Abd Ghani Adil
KH. Baihaqi
KH. Miqdam Imaduddin
KH. R. Afifurrahman
KH. Bahrullah Shodiq

Katib
K. Sofaurrohman, S.Pd.I

Wakil Katib
KH. Sufyan Tsauri Muhdlor
R. Ahmad Ali Zaki Luthfi
Zubaidi Rosyid
Abdul Musni                           
H. Muhlis
H.Miftahul Arifin, S.Pd.I
Mashudi, M.Pd.I
Mudzakkir Rofi’

A’wan             
KH. Khodari Ma’mur
KH. Abd Satar, S.H.I
KH. Syukron Jamali
KH. Rofiuddin Ahmad Hadi
KH. Dhofir Abdullah
KH. Mahfudh Mudastsir
KH. Syafrawi
R. Muhammad Ghufron
KH. Abd Ghafur Mughits
R. Mahsus Syafii
KH. Sofwan Imaduddin
KH. Apik, S.Pd.I
K. Zahid Yusuf
KH. Dhofiruddin       
KH. Rofiuddin
R. Mashudi Mawardi
H. Abd Jalil
M. Sunarto
Dr. H. Hatib, M. Pd.I
H. Muhammad Hozaini
H. Abd Ghaffar
H. Agus Salim
Kholil Mahfudz
Moh Zaini
Abd Shomad Rabmisin
R. Mahrus Shodiq
Abd Rahem
Ach. Ba’ie, S.Ag
 
TANFIDZIYAH      :                                                                                                                                
Ketua
Muchlis

Wakil Ketua
R. Badrus Sholeh Holil
K. Maltuful Anam, M. Pd.I
H. Imam Hosairi, SE
Dr. Fudloli, M. Fil.I
K. Hanafi A. Latif
H. Moh. Ali Wafa, S. Pd.I          
H. Amiruddin
Nursadin, S. Ag
Bpk. Mulyadi
Khotibul Mahbub, S.Sos.I
H. Zainal Abidin, S.Pd.I
Subaidi, S.H
 
Sekretaris
Rusdi, S. Pd

Wakil Sekretaris
Mohammad Ahnu Idris, M. Sos.I
KH. Abd Basit Mughni
Fauzi Lutfi, S.Pd.I
Sudarsono, S.Pd
Syahiruddin, S.Pd.I
Ahmad Sayuti, S.Si
Mulyadi, S.Kom
 
Bendahara
H. Barsuni

Wakil Bendahara
H. Abdullah Muhannan
Ahmadi Ali,
Imron Qosim, S. Ag  
H. Lailurrahman
H. Sufandi
Arofi, S.Pd
Ach Hadi Rofii, MM