Struktur PCNU 21-26


MUSTASYAR
 
RKH. Mudastsir Badruddin                             
KH. As’ad Abdullah
KH. Syafi’ie                                                      
KH. Abd. Wahid, MM
KH. Hefni Thoha                                               
KH. Mawardi                
Dr. KH. Kholilurrahman, SH., M.Si                     
KH. Attoriq Siroj
KH. Abd.Hamid Mannan Munif. BA                     
KH. Zainuddin Abd. Mu’thi, S.Pd.I
KH. Fadil Sayuthi                                              
KH. Sulaiman Kurdi                               
KH. Muqri Fadholi                                             
KH. Jamali Tamim        
KH. Fadli Ghazali, BA                                         
Drs. R. K. Moh. Hafidz. MsA. S. IP.I       
KH. Ilyas Abd. Mun’im                                       
KH. Abd. Qodir Muhammad                               
 
SYURIYAH
Rais                                                                
KH. Moh. Nawawi Abd. Mu’n
 
Wakil Rais                                                       
KH. Afifuddin Thoha
KH. Misbahul Munir Asy’ari, Lc
KH. Muhdlar Qarib
KH. Syaifuddin Syam, S.Ag
KH. Ach. Muzammil
KH. Ali Rahbini Abd. Latif
RP. KH. Najibul Chair, S.HI
Drs. KH. Ach. Wahdi Musyaffa’
Drs. KH. Abd. Ghaffar Muzakki, M.HI
Drs. KH. Atiqurrahman Husni Amir
KH. Makmun Tamim, S.Ag
Drs. KH. Jalaluddin
KH. Abd. Kholil Qosim
 
Katib                                                               
Drs. K. Abd. Bari

Wakil Katib
Ust. Fudoli, S.Ag
Ust. Abd. Syukur
RKH. Khoirul Wafa Wafir
KH. Mudarris Abdul Wahab, S.Pd.I
KH. Qaffal Al-Razi
H. Muhdlar Abdullah, SH
K. Mahalli
KH. Bahrullah Sodik
 
A’wan
KH. Abd Hanan Mawardi  
Drs. KH. Lutfi Ghazali
KH. Mu’id Khosin
KH. Dahlan Misbah
KH. Abd Wahed Mughni
KH. Syatibi Sayuti Iyadl
KH. Syamsul Arifin
K. Hambali Mawardi, S. Ip
KH. Sofwan Imaduddin
KH. Musleh Adnan
DR. KH Moh Zahid, M. Ag
Dr. H. Buna’i
KH. Abd Ghafur Abd. Mu’thi
K. Hamdi Usman
dr. H. Saifudin
KH. Sulaiman, MM. Pd
KH. Miqdam Imaduddin
KH. Nor Hidayat
Dr. KH. Moh Kasim
K. Sya’roni Khobir
KH. Hanif Multazim
KH. Zainul Sayuti
KH. Syafiq Rodli
RKH. Abd Syahir, A.Ma
K. Moh. Fatihur Rohman
Ust. Moh. Hari
KH. Nuruddin.
Drs. KH. Juhedi, M. M.Pd
KH. Lutfi Syakur
KH. Abd. Hamid Zubair
                       
TANFIDZIYAH
Ketua 
KH. Taufik Hasyim, M.Pd.I.

Wakil Ketua
KH. Ihyauddin Yasin, S.Ag. M.Ag.
Drs. KH Zainul Hasan, M. Ag.
KH. Moh Qoyyim Hamzah, S. Ag.
KH. Faruq Ishaq
KH. Mahrus Ali Maliji
H. Munapik, S. Ag. M. Pd.I.
Drs, KH. Abd. Rahman Abbas, M. Si.
KH. M. Zainuddin, S.T., M.T.
Ahmad Asir, M, Ag.
Dr. H. Atiqullah
K. Taufiqur Rahman Khafi, M. I. Kom
KH. Idris Hamid, M. Hi.
K. Muhlis, M. Kom. I
H. Mohammad Ramli, SH. M.H.
 
Sekretaris                                                         
Drs. H. Moh. Dahlan, MM.Pd.

Wakil Sekretaris                                                 
Ikhsan Ikhwani, S.Pd, SE.
Moh. Wahyudi
Dr. H. Mashuri Thoha, M.Pd.
Aminullah, SH., M.H.
Aminollah, S.Pd.
Sudarsono, S.Pd

                                               
Bendahara                                                      
Habib Amin Jakfar

Wakil Bendahara
K. Kholiq Ilyas, S. Ag.
KH. Afifurrahman
KH. Zainur Rofiq Kholilurrahman
KH. Mahrus Syafii
K. Maltuful Anam, M. Pd. I
Abd. Wahid, S. Pd. I