MWCNU TLANAKAN

https://nawabintang.com/

STRUKTUR PENGURUS MWCNU TLANAKAN

MUSTASYAR 

KH. As’ad Abdullah          
KH. Zainuddin Abdul Mu’thy, S.Pd.
KH. Abd. Mun’im Siraj         
KH. Thahiruddin                   
KH. Ahmad Subairi 
KH. Ali Imron            
KH. Aliwafa, S.Pd                
K. Ach. Sayuthy Hasy         
KH. Imam Mawardi
Drs.KH. Asyhari Zubair, M.Si
KH. Mahrus Ali Maliji, S.Ag
K. Mukaffal              
KH. Imam Mawardi
Drs. KH. Ach. Nawawi, M.Pd
Drs. KH. Abd.Munib Fauzi, MH
Dr. H. Nor Hasan, M.Ag
Drs. H. Moh.Tayyib,M.Pd
 
SYURIYAH    
Rais
KH. Moh. Sibaweh, BA

Wakil Rais
KH. Abd. Hamid Zubair
K. Ashari
K. Syamsir Rijal, BA
K. Abu Bakar Zuhri 
K. Moh. Misnari, S.Pd.I
KH. Moh. Lahri Syaifullah, S.Pd
KH. Abd. Wahed Mughni, SH
KH. Muhammad Taufiq, Lc., M.Sy

Katib
Ust. Idris

Wakil Katib
Ust. Muharrom
H. Jalaluddin Faruq, M.Pd.I
Syaifuddin, S.Ak     

A’wan            
K. Abd. Halim Bahwi
KH. Ali Rahbini
KH. Nur Fuad
KH. Moh. Umar
KH. Hamim Nur
K. Syaifuddin Zuhri 
KH. Makmun Hafidz
Drs. KH. Juhaini Rahim, M.M.Pd
Drs. H. Suparman Hadi, M.Si
K. M. Yazid Sulaiman
K. Moh. Hodri Muzakki
Ust. Busiri, S.HI        
K. Ach. Mulki Fawi
K. Fawaid Nawawi
K. Muzayyin Dasuki, S.Pd.I
M. Fauzi Hasan, SS
K. Ifrod Maksum
 
TANFIDZIYAH                                                                                      
Ketua
Abd. Kholik Muzakki

Wakil Ketua
H. Salim, S.Ag
Jamil, M.Pd
Abdullah As’ad, S.Pd.
Ahmad Lutfi, S.Ag
Fathorrahman, S.Pd.I
Nurul Hamdalah, S.Pd.    
                                                                                 
Sekretaris
Moh. Wahyudi

Wakil Sekretaris
Ach. Khoiri, SH., MH.
Qomaruzzaman, S.E.  
                                                                           
Bendahara
Sutan Taqdir Alisahbana

Wakil Bendahara
Ali Muhdar, S.Pd.
Abd. Salam, S.Sos.