MWCNU PAMEKASAN

MUSTASYAR
KH. Fadli Ghazali, BA.
Drs. KH. Saidil Khudzri
Drs. KH. Masyhudi
KH. Abd. Wahid, MM.
KH. Hasan Thoha
KH. Moh. Tabrani, S. Ag
KH. Ach. Nasiruddin Hakim
K. Musahral
K. Mohri
KH. Syaitullah AS, S. Pd
Drs. KH. Zayyadus Zabidi
Habib Farid Wajdi


SYURIYAH
Rais
Habib Muhammad Bil Faqih, S. Sos. I
Wakil Rais
K. Syakroni Khobir
KH. Syamsul Arifin
KH. Idris Hamid.
K. Asy ‘ari Hasyi
KH. Moh. Ubaidillah Mas’ud, ST. M. T.

Katib
K. Muhammad Aliridho, SA, S.Sy,M.H.
Wakil Katib
K. Sofwan Madani, S. Hi.
Ust. Nurul laili, S. Sos. I.
Ust. Mustain, S. Pd.
H. Sirojul Arifin Shofa, SE, MA
Ust. Abdul Hamid, S. Pd. I.

A’wan
KH. Moh. Gaftan, M. Si.
KH. Achmad Fauzan Muntaha
Ust. Busiri
K. Syamsul Arifin
K. Moh. Hasib Imron
Ust. Lukmanul Hakim
K. Syamsul Hidayat, S. H.I.
Ust. Moh. Subki, S. Pd.
H. Ahmad Subaidi, S.Pd

Tanfidziyah
Ketua
Drs. KH. Abd. Halik Yadi, M. M.
Wakil Ketua
Drs. Ach. Junaidi.
KH. Kusmanto
R. H. Abd. Qodir Damanhuri, M. Sos
Ust. Abd. Gafur
Ust. Hasyim As’ari, S. Pd. I.
Ust. Yustar Romadon, M. Pd.

Sekretaris
Didin Sudarman, S. Fil. I
Wakil Sekretaris
Ust. H. Sulaiman
Ust. Ach. Baidhowi
Ust. Subhan
Ust. Hoiri
Ust. Ach. Jauhari ( Jabe)
K. Imron Rosyadi, S. Pd. I.

Bendahara
Drs. H. Ashari
Wakil Bendahara
H.R. Sofyan Lubis, M. Kes.
Ust. Mamak Damanhuri
Ust. H. Mutari
H. Syamsul Hidayat, S. Kep.
Moh. Rokib, s. Pd.
H. Nasiruddin